top of page

Tunings listed in Scientific Pitch Notation.

GUITAR TUNINGS

GUITAR

 
12-String: 
E3 E2 A3 A2 D4 D3 G4 G3 B3 B3 E4 E4
12-String Variant: 
E2 E3 A2 A3 D3 D4 G3 G4 B3 B3 E4 E4

A Tuning (Steve Gillette/Mary McCaslin): E2 A2 D3 G3 A3 E4
A7sus4 (Sarah McLachlan): E2 A2 D3 G3 A3 D4

Asus4 Balalaika:  E2 A2 D3 E3 E3 A3
Augmented Fourths: C2 F#2 C3 F#3 C4 F#4

C Tuning: C2 F2 A#2 D#3 G3 C4
C6 Tuning (Jimmy Page): C2 G2 C3 F3 A3 D4
C6add9 (Lawrence Juber/Kali King): C2 G2 D3 G3 A3 D4
Cittern: C2 F2 C3 G3 C4 D4

Csus4 (Kelly Joe Phelps): C2 G2 C3 G3 C4 F4
Csus4add9 (Martin Simpson): C2 G2 C3 F3 C4 D4

C# Tuning:  C#2 F#2 B2 E3 G#3 C#4

D6 (Phil Keaggy): D2 A2 D3 F#3 B3 D4

DADGAD/Irish:  D2 A2 D3 G3 A3 D4
Dm7: D2 A2 D3 F3 A3 C4
Down A Fifth (Leadbelly/Meegs Rascom): B1 E2 A2 D3 F#3 B3

Drop A:  A1 E2 A2 D3 F#3 B3
Drop A#: A#1 F2 A#2 D#3 G3 C4
Drop B: B1 F#2 B2 E3 G#3 C#4
Drop C (Leo Kottke/Neil Young): C2 G2 C3 F3 A3 D4
Drop C (Duck Baker/John Leventhal): C2 G2 D3 G3 B3 E4

Drop C (Bob Dylan): C2 G2 C3 G3 C4 E4

Drop C#: C#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4
Double Drop D: 
D2 A2 D3 G3 B3 D4

Drop D:  D2 A2 D3 G3 B3 E4
Dropped Standard Tuning (Paul McCartney): D2 A2 D3 E3 A3 D4
Dsus4 (Nick Drake): D2 A2 D3 G3 A3 F4

Fourths: E2 A2 D3 G3 C4 F4
 

G6 Tuning (Chet Atkins and John Renbourn): D2 G2 D3 G3 B3 E4

Gmaj7 Wahine Tuning (Ledward Kaapana) D2 G2 D3 F#3 B3 D4

Gadd9 (Nick Drake) D2 G2 D3 G3 A3 D4

Gadd9 (John Martyn) B1 A2 D3 G3 A3 D4

Gsus4 (Martin Simpson) D2 G2 D3 G3 C4 D4

Gsus4 Low C (Martin Simpson) C2 G2 D3 G3 C4 D4
G7sus4 (Joni Mitchell) C2 G2 D3 F3 G3 C4
Guinnevere (David Crosby): E2 B2 D3 G3 A3 D4
Guitar Lute Tuning:  E2 A2 D3 F#3 B3 E4

Half Step Low from Standard (Jimi Hendrix): D#2 G#2 C#3 F#3 A#3 D#4

Lute & Vihuela:  E2 A2 D3 F#3 B3 E4

 

Major Third: C2 E2 G#2 C3 E3 G#3
Minor Third: C2 D#2 F#2 A2 C3 D#3

Modal E (Stephen Stills/Bruce Palmer): E2 B2 E3 G3 B3 E4
Modal G: D2 G2 D3 G3 C4 D4

Nashville: 
E3 A3 D4 G4 B3 E4
New Standard (Robert Fripp): C2 G2 D3 A3 E4 G4


Open A:  E2 A2 E3 A3 C#4 E4
Open Am: E2 A2 E3 A3 C4 E4

Open Am7: E2 A2 E3 G3 C4 E4
Open B:  B2 F#2 B3 F#3 B3 D#4
Open Bb: D2 Bb2 D3 F#3 Bb3 D#4
Open C:  C2 G2 C3 G3 C4 E4

Open C Variant:  E2 G2 C3 G3 C4 E4

Open C#: C#2 F#2 B2 E3 G#3 C#4
Open D:  D2 A2 D3 F#3 A3 D4

Open Dm:  D2 A2 D3 F3 A3 D4

Open Dmaj7:  D2 A2 D3 F#3 A3 C#4
Open E:  E2 B2 E3 G#3 B3 E4

Open E Variant:  E2 G#2 B2 G#3 B3 E4

Open Em (Skip James):  E2 B2 E3 G3 B3 E4

Open E7:  E2 G#2 D2 E3 B3 E4

Open Em7: E2 B2 D3 G3 B3 E4
Open F:  C2 F2 C3 F3 A3 F4

Open F Variant:  F2 A2 C3 A3 C4 F4

Open Fm (Albert Collins): F2 C3 F3 G#3 C4 F4
Open F#:  F#2 A#2 C#3 F#3 A#3 F#4

Open G:  D2 G2 D2 G2 B3 D4

Open G 5-String (Keith Richards):  G2 D3 G3 B3 D4

Open Gm: D2 G2 D3 G3 B3 D4

Open Gm Variant: G2 A#2 D3 G3 A#3 D4

Open Gmaj7: D2 G2 D3 F#3 B3 D4

Open Gsus2: D2 G2 D3 G3 C4 D4

Pentatonic: A1 C2 D2 E2 G2 A3

Rev. Gary Davis Bottleneck Tuning: D2 A2D3 F#3 A3 B3


Spanish Tuning:  see Open A
*Standard:  E2 A2 D3 G3 B3 E4BARITONE GUITAR
 

*Low A:  A1 D2 G2 C3 E3 A3 

*Low B:  B1 E2 A2 D3 F#3 B3

Octave Lower:  E1 A1 D2 G2 B2 E3BASS GUITAR


4-String:  E1 A1 D2 G2

5-String:  B0 E1 A1 D2 G2
5-String:  E1 A1 D2 G2 C3

6-String:  B0 E1 A1 D2 G2 C3
6-String:  E1 A1 D2 G2 B2 E3

8-String:  E2 E1 A2 A1 D3 D2 G3 G3
-String:  E2 E2 E1 A2 A2 A1 D3 D3 D2 G3 G3 G2

 

 

TENOR GUITAR
 

*Chicago:  D3 G3 B3 E4

*Irish:  G2 D3 A3 E4

*Standard:  C3 G3 D4 A4

STEEL & SLIDE GUITARS

Dobro Bluegrass: G2 B2 D3 G3 B3 D4
Pedal Steel Guitar A7th:  A1 E2 G2 A2 C#3 E3 G3 A3 C#4 E4

Pedal Steel Guitar C6th:  C2 F2 A2 C3 E3 G3 A3 C4 E4 D4
Pedal Steel Guitar C Diatonic:  G2 A2 C3 E3 F3 G3 A3 B3 C4 E4
Pedal Steel Guitar E9th:  B2 D3 E3 F#3 G#3 B3 E4 G#4 D#4 F#4OTHER GUITARS
 

7-String Guitar:  B1 E2 A2 D3 G3 B3 E4
10-String Classical Guitar:  F#2 G#2 A#2 C2 E2 A2 D3 G3 B3 E4

*12-String Guitar:  E3 E2 A3 A2 D4 D3 G4 G3 B3 B3 E4 E4

Alto Guitar:  Bb1 C2 D2 Eb2 F2 G2 C3 F3 Bb3 D4 G4
*Bajo Quinto:  A2 A1 D3 D2 G2 G2 C3 C3 F3 F3
*Bajo Sexto:  E2 E1 A2 A1 D3 D2 G2 G2 C3 C3 F3 F3

*Guitalele:  A2 D3 G3 C4 E4 A4
  Octave Guitar:  E3 A3 D4 G4 B4 E5

*Requinto:  A2 D3 G3 C4 E4 A4

Russian Guitar: D2 G2 B2 D3 G3 B3 D4

Terz Guitar: G2 C3 F3 Bb3 D4 G4

Viola Amarantina:  D3 D2 A3 A2 B3 B2 E3 E3 A3 A3

Viola Beiroa:  A3 A2 D3 D2 G3 G2 B3 B3 D3 D3

Viola Braguesa:  C4 C3 G4 G3 A4 A3 D4 D4 G4 G4

Viola Caipira:  A3 A2 D4 D2 F#4 F#3 A3 A3 D4 D4

Viola Campanica:  C3 C2 F3 F2 C3 C3 E3 E3 G3 G3

Viola Da Braga:  see Viola Braguesa

Viola Da Terra: A4 A4 A3 D4 D4 D3 G3 G3 B3 B3 D4 D4

Viola De Arame:  G3 G2 D3 D2 G3 G3 B3 D3 D3

Viola De Cocho:  G3 D3 E3 A3 D4

Viola Sertaneja:  A3 A2 D4 D2 F#4 F#3 A3 A3 D4 D4

Viola Terceira:  E3 E3 E2 A3 A3 A2 D3 D3 D2 G3 G2 B3 B3 E3 E3

Viola Toeira:  A3 A3 A2 D3 D3 D2 G3 G2 B3 B3 E3 E3
Violao De Sete Cordas:  C2 E2 A2 D3 G3 B3 E4

*Instrument covered by Cabot Books

bottom of page